Door op 8 november 2013

Verkiezingen die echt ergens over gaan

Kiezers zijn zich nauwelijks bewust van de grote veranderingen voor gemeenten in de jeugdzorg en de ouderenzorg. Het is daardoor voor hen geen verkiezingsthema.

Dat zeggen de betrokken wethouders en lijsttrekkers in de gemeenten waar op 13 november herindelingsverkiezingen zijn. In een aantal gemeenten in Nederland vindt gemeentelijke herindeling of gemeentelijke fusering plaats waardoor de gemeenteraadsverkiezingen niet op 19 maart 2014 maar eerder plaatsvinden.

De overheveling van taken heeft belangrijke gevolgen voor gemeenten en hun inwoners. Maar dit speelt nauwelijks een rol in de verkiezingscampagne. “De decentralisatie is meer een zorg voor politici dan voor mensen”, merkt Marjon Verkleij, lijsttrekker voor het CDA in Alphen aan de Rijn.

Ook in Heerenveen en Leeuwarden zijn kiezers weinig bezig met de nieuwe verantwoordelijkheden voor hun gemeenten.

Veel lokale politici vinden het goed dat hun gemeente meer zorgtaken krijgt. Dat blijkt ook uit de verkiezingsprogramma’s. Gemeenten staan dichter bij hun burgers en weten beter wat die nodig hebben. Burgers krijgen zo ook sneller hulp, is de redenatie.

Het CDA in Alphen aan den Rijn wil bijvoorbeeld meer zogeheten kangoeroewoningen: wijken waar mantelzorgers en zorgontvangers dicht bij elkaar kunnen wonen. De VVD in Heerenveen wil een mantelzorgcafé waar mensen advies van deskundigen kunnen krijgen. De PvdA in Alphen wil dat de wijkverpleegkundige weer terugkomt.

Gemeenten eisen wel vrijheid van de landelijke politiek, ook als er eens iets misgaat. “De gemeenteraad roept dan de wethouder ter verantwoording, niet de Tweede Kamer een minister”, zegt PvdA-wethouder Andries Ekhart uit Heerenveen.

75 procent van de gemeente-inkomsten komen van het Rijk. De andere 25 procent van lokale belastingen, zoals de ozb. Bijna alle partijen houden er rekening mee dat de ozb-belasting de komende jaren omhoog moet om de eindjes aan elkaar te knopen.

De overheveling van nieuwe taken gaat gepaard met een miljardenbezuiniging. En veel gemeenten hadden al geldproblemen. Nu krijgen zij er nieuwe taken bij maar moeten dat met minder geld doen. Het kan voor inwoners van gemeenten dus belangrijk zijn om uit te zoeken hoe de partijen in hun gemeente met de nieuwe zorgtaken en de gemeentefinanciën omgaan.*

De Partij van de Arbeid Buren stelt op woensdag 13 november het verkiezingsprogramma voor de komende jaren vast. Daarin wordt uitdrukkelijk aangegeven dat wij ons zorgen maken over de snelheid waarmee deze verandering plaatsvindt. We zetten ook grote vraagtekens bij het overhevelen van de benodigde budgetten en kennis. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en mensen uit de sociale werkvoorvoorziening mogen niet tussen wal en schip vallen. De PvdA Buren wil absoluut voorkomen dat de situatie van deze kwetsbare groepen verslechtert.

In het concept verkiezingsprogramma maken wij ons hard voor:

–       Behoud van koopkracht en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen

–       Sterke controle van werkgevers op de inzet van arbeidsgehandicapten in hun organisaties, zoals aangegeven in de landelijke richtlijnen

–       Het stimuleren van initiatieven om meer arbeidsgehandicapten passend, opbouwend en kansrijk werk te bieden

–       Het inrichten en faciliteren van een clientenraad, die actief en kritisch invloed heeft op het beleid van de gemeente Buren bij de uitvoering van de Participatiewet

*Bronvermelding: NOS