Door op 24 mei 2016

Terugblik op 2015 bij jaarstukken

Accountantsverklaring
Voorzitter, vanavond spreken we over de jaarstukken over 2015. Het is deze keer anders dan anders, omdat de accountant de jaarrekening nog niet volledig heeft kunnen goedkeuren. Dat zal naar verwachting gebeuren tijdens de behandeling van de kadernota. We blikken vanavond toch al terug op 2015. Het is een bijzonder jaar geweest, waarin veel is gebeurd.

Sociaal domein
We kregen nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp, passend onderwijs, participatiewet en de Wmo. Opvallend is dat er veel geld over is gebleven. Misschien hebben we met elkaar teveel ons best gedaan om tekorten te voorkomen. Maar ook toont dit overschot aan dat het sociaal domein onvoorspelbaar is. De PvdA is daarom een groot voorstander van het instellen van de reserve sociaal domein. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we inwoners de zorg kunnen leveren die ze nodig hebben. Ook houden we ruimte om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen. Maar ook om te investeren in de structuur en voorzieningen. Er is nog veel werk aan de winkel.

Grondexploitaites
Ook de grondexploitaties zijn een punt van aandacht. In de jaarrekening zijn de raadsbeslissingen rondom Doejenburg verwerkt en onze betrokkenheid bij plan Hooghendijck is afgebouwd. Maar daarmee zijn we er nog niet. De grondexploitaties blijven een groot risico. De raad heeft met brede steun besloten een groot deel van de mogelijke risico’s op te vangen door een reserve in te stellen. Dit is echter wel ten kostte gegaan van de Algemene Reserve. Hierdoor is er nauwelijks ruimte om nieuwe initiatieven te starten of incidentele tegenvallers op te vangen. Dit baart onze fractie wel zorgen.

Coalitievorming
Behalve de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en de grondexploitaties kreeg de gemeente Buren in 2015 te maken met onverwachte problemen, rondom de school in Beusichem en de Bredeschool in Maurik. Naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie uit de raad is het vorige college opgestapt en vonden onderhandelingen over de vorming van een nieuw college plaats. In deze periode hebben de betrokken partijen veel gesproken over de financiën en risico’s. De geïnventariseerde risico’s zijn in het coalitieakkoord benoemd en er zijn afspraken gemaakt. Onze fractie voelt nu vooral de behoefte om te kijken naar de toekomst, en ziet dan ook met veel belangstelling uit naar de Kadernota.