Door op 5 juli 2016

Kadernota

Op dinsdag 5 juli jl. sprak de raad over de Kadernota. De Kadernota is de opmaat naar de begrotingsbehandeling die plaatsvindt in 2017. Lees hier de bijdrage van de PvdA.

Magere kadernota
Voorzitter. Vanavond ligt de kadernota voor. Samen met de begrotingsbehandeling de belangrijkste vergadering van het jaar, waarin wij als raad keuzes maken. Maar, deze keer is het anders dan anders. Dat komt natuurlijk door alle ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Het vorige college diende ontslag in en er werd gewerkt aan een nieuw coalitie. Dit proces is afgerond in april. Dit was helaas te laat om de punten uit het coalitieakkoord te kunnen verwerken in de kadernota. Het is dus, gezien de ontwikkelingen, niet gek dat er een magere kadernota voorligt. We kijken daarom erg uit naar de behandeling van de begroting, en de uitwerking van de verschillende keuzes.

Meepraten, meedenken, meedoen
Voorzitter, onze fractie is benieuwd naar de voorstellen van het college die bijdragen aan ‘meepraten, meedenken, meedoen’. Bijvoorbeeld als het gaat om de faciliterende overheid en het betrekken van onze inwoners. Maar ook wat betreft de transformatie in het sociaal domein. De structuur staat en de overheveling hebben we zonder kleerscheuren doorstaan. Nu is het tijd om te investeren in de gewenste transformatie. Met meer aandacht voor preventie, en verdere versteviging van het kerngericht werken. We begrijpen dat het een ingewikkelde weg is. Maar we kunnen stap voor stap die verbeterslag maken. Wij geloven erin dat het op de langere termijn veel oplevert. De PvdA is blij met de keuze van de raad om het geld voor zorg dat vorig jaar is over gebleven te reserveren in de post sociaal domein en te bestemmen voor deze verdere ontwikkeling.

Huisvesting statushouders
Voorzitter, ook is de PvdA benieuwd naar de voorstellen van het college rondom de opvang van statushouders. Er is afgesproken dat het college onderzoekt op welke wijze de gemeente Buren kan bijdragen aan de opvang van statushouders. Onder andere door onderzoek naar de mogelijkheid om extra sociale huurwoningen te bouwen. De PvdA heeft al eerder aangegeven dat ook Buren een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de vluchtelingenproblematiek. We kunnen op dit onderwerp niet achterover leunen. In de Kadernota wordt hier niet expliciet naar verwezen, maar wij gaan er vanuit dat ook dit thema terugkomt bij de begrotingsbehandeling.

Financien op orde
Voorzitter, er staat ons ook een uitdaging te wachten, en dan bedoel ik het op orde brengen van de financien. Een stabiele begroting is opgenomen als doelstelling in het coalitieakkoord. We moeten goed met elkaar kijken hoe we dit gaan bereiken.

Betrekken raad
Voorzitter, tot slot wil ik het college vragen om de raad te betrekken bij de uitwerking van de voorstellen. Zodat wij vroegtijdig kunnen meedenken en richting kunnen geven. We horen graag van het college hoe dit wordt ingevuld.