Door op 5 juli 2013

Terugblik op behandeling Kadernota

Dinsdagavond vond de behandeling van de Kadernota 2014 plaats.  PvdA Buren zette in op een sociale, warme en verbindende koers. Het betoog van Mark Hofman is al eerder geplaatst op deze site. PvdA Buren diende een aantal voorstellen in, om de gemeente Buren een socialer gezicht te geven.

Werkcheque 2014
Een voorstel dat de PvdA Buren deed is het invoeren van een zogenaamde werkcheque 2014. Momenteel is de jeugdwerkloosheid gestegen naar 15,5%. Dit is sinds de jaren ’80 niet zo hoog geweest. Wij maken ons daar grote zorgen om. Op andere plekken in het land worden werkgevers door middel van een budget gestimuleerd jongeren in dienst te nemen en hen op te leiden. Dit blijkt erg succesvol te zijn en al veel jongeren zijn hiermee aan het werk geholpen. Ook werkgevers zijn hierover te spreken. PvdA Buren stelde voor een budget vrij te maken van € 75.000 om jeugdwerkloosheid in onze gemeente terug te dringen. Helaas voelen coalitiepartijen VVD, PCG, D66 en Gemeente Belangen deze urgentie niet, waardoor het voorstel werd verworpen.

Burenkr8fonds
PvdA Buren vindt het belangrijk dat iedereen aan onze samenleving mee kan doen. Hiervoor is leefbaarheid en verbinding in een kern nodig. Steeds meer wordt verwacht dat mensen gebruik maken van hun zogenoemde ‘eigen kracht’. De PvdA vindt dat de eigen kracht van inwoners zoveel mogelijk gebruikt moet worden, maar de gemeente heeft hierin wel een aanjaagfunctie. Op dit moment doet de gemeente te weinig om dit te bevorderen. De PvdA wil het Burenkr8fonds vormgeven om inwoners en organisaties die vernieuwende ideeen hebben om leefbaarheid te  vergroten, hierbij te ondersteunen. Dit past goed binnen de kaders van de Wmo. Helaas werd ook dit amendement door de coalitiepartijen verworpen.

Duurzaamheid
Naast sociale initiatieven zet PvdA Buren in op duurzaamheid. PvdA Buren stelde voor om een bedrag vrij te maken voor een ondersteuningsregeling, met als doel actieve informatie richting inwoners over duurzaamheid te bevorderen en initiatieven te ondersteunen. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Haalbaarheidsonderzoek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
PvdA Buren vraagt regelmatig aandacht voor CPO. Eerdere ervaringen in bijv. Buren laten zien dat zo’n initiatief goed kan uitpakken. Op dit moment is er een prachtige kavel grond in Maurik dat uitermate geschikt is voor het bouwen door middel van CPO, voor starters en senioren. De PvdA stelde voor om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en dit als gemeente te ondersteunen. Daarnaast stelde de PvdA voor om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere grondexploitaties. Ook dit voorstel is aangenomen. Bij de begrotingsbehandeling verwachten we een uitgewerkt voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek.

Andere voorstellen die werden aangenomen zijn o.a. het aanstellen van een sociale raadsman om klachten rondom de aanstaande decentralisaties te behandelen. Daarnaast wordt onderzocht of er een jaarlijkse monitoring m.b.t. inwonertevredenheid kan worden uitgevoerd.

PvdA Buren kijkt met gemengde gevoelens terug op deze vergadering. Enerzijds zijn we blij dat de voorstellen m.b.t.  duurzaamheid en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn aangenomen. Toch zijn we enigszins teleurgesteld over het missen van het sociale gevoel bij de coalitiepartijen. PvdA Buren zou de gemeente Buren graag een socialer gezicht geven.