Door op 11 december 2013

Stap vooruit voor Kerk-Avezaath

De gemeenteraad van Buren kwam gisteren tot besluitvorming over de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Plan Teisterbant in Kerk-Avezaath. In een periode van ongeveer 15 jaar wordt aan de noordzijde van het dorp, achter en naast het Huis Teisterbant een uitbreidingsplan ontwikkeld.

Bij de raadsbehandeling verwoorde fractievoorzitter Mark Hofman  de uitgangspunten die voor de PvdA van belang zijn bij de verdere detaillering van de plannen.

Mijnheer de voorzitter, 

De rode haan kraait victorie! Vanavond stellen we als raad een belangrijke ontwikkelingsrichting vast voor de toekomst van het dorp Kerk Avezaath vast. Heel bijzonder hierbij is dat de bewonersvereniging van het eigen dorp hierbij een initiërende rol heeft gehad.  

In een visie op het dorp hebben zij in 2010 de kansen en bedreigingen voor het dorp in kaart gebracht en een aantal oplossingsrichtingen aangedragen die de leefbaarheid zouden kunnen versterken. Fundament onder het versterken van die leefbaarheid was een getemporiseerde ontwikkeling van het gebied Teisterbant. Er is een overleg ontstaan waarbij alle betrokkenen (grondeigenaren, bewonersvereniging en gemeente) hun rol namen en dat heeft tot een mooi basisresultaat geleid.  

Basisresultaat inderdaad mijnheer de voorzitter. 

De fractie van de Partij van de Arbeid is zeer tevreden over de gebiedsinrichting, de groenstructuur en de aandacht die de historische verkaveling van het gebied heeft gekregen in het plan Teisterbant. 

Een duidelijk en dwingende opgave binnen het plan ligt bij het realiseren van een goede waterhuishouding. Hierbij eisen wij ook dat een oplossing wordt gezocht voor de problematische waterhuishouding in het aanpalende reeds bebouwde deel van het dorp. Hier dient de gemeente Buren haar verantwoordelijkheid te nemen en de ontwikkeling van plan Teisterbant biedt hiervoor een uitgesproken kans. 

Zorg is er bij de PvdA fractie voor de verkeersafwikkeling. Te vaak wordt in Nederland overgegaan tot ontwikkeling van een bouwlocatie maar wordt te laat, of zelfs niet, gewerkt aan een deugdelijke verkeersontsluiting. In de bouwfase van een plan gaat het dan met name om een onacceptabele hoeveelheid zwaar bouwverkeer. Gevaarlijk, hinderend en vervuilend. Net als bij de ontwikkeling van bouwplannen in Maurik stelt onze fractie dat het realiseren van een goede, afdoende en veilige verkeersafwikkeling een voorwaarde  is om tot het starten van bouwactiviteiten over te gaan.  

Eerder vanavond sprak deze raad over de Woonvisie en dat kan bijna geen toeval zijn. Wij beschouwen de nu in de plannen voorgestelde typen woningen als prematuur en met grote waarschijnlijk niet als een aansluiting op de woningbehoefte in het dorp. In kerk Avezaath is een te beperkt aanbod van sociale huurwoningen en daarnaast dient het dorp, om een impuls te geven aan leefbaarheid te bouwen voor starters en jonge gezinnen. Het cement van een toekomstige samenleving noemen we dat. De kans om met een dergelijk plan een grote impuls te geven aan onderwijs, verenigingen, voorzieningen en de middenstand moet met beide handen worden aangepakt.  

In die zin maakt onze fractie zich nog wat zorgen over de financiële exploitatie van het plan en lijken de cijfers die in dit kader in het raadsvoorstel zijn opgenomen boterzacht en prematuur.  

De Partij van de Arbeid heeft in de vorige raadsperiode het initiatief genomen om te komen tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Graag willen wij een dergelijke constructie ook binnen het plan Teisterbant mogelijk maken.  

Tot slot mijnheer de voorzitter wil de PvdA fractie het plan Teisterbant energieneutraal ontwikkelen. Het gebied, het landschap en de te bouwen woningen en voorzieningen bieden voldoende potentie om energieopwekking op een duurzame manier te laten plaatsvinden en daarbij te komen tot een zo maximaal mogelijke reductie van energie. Naast het duurzaamheidsaspect heeft een dergelijke ontwikkeling ook een enorme invloed op de woonlasten van mensen. De Partij van de Arbeid wil op dit punt dan ook een amendement indienen. 

De Raad van de gemeente Buren in vergadering bijeen op 10 december  2013;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester er wethouders van 5 november 2013;

Constateert dat:

–         de komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van de Ruimtelijke visie Teisterbant Kerk-Avezaath

–         de energieschaarste de komende jaren verder zal toenemen

–         energieprijzen een enorme invloed hebben op de totale woonlasten van huurders en huiseigenaren

–         de verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid, bedrijfsleven en individuele burgers 

Overwegende dat:

–         maximale duurzaamheid kan worden bereikt als vanaf het meest prille moment door alle betrokken partijen wordt ingezet op energieneutraliteit en –prestatie.

 

Besluit het voorliggende concept-besluit als volgt te wijzigen: 

Toe te voegen punt 1a. : Een paragraaf Energieneutraliteit en Duurzaamheid toe te voegen aan de visie en de raad in een volgende planfase daarover te informeren.  

Mijnheer de voorzitter, 

De rode haan kraait victorie sprak ik aan ’t begin van mijn betoog. Dat staat als en huis. Natuurlijk in deze fase een aantal kritische maar vooral opbouwende kanttekeningen. De fractie van de Partij van de Arbeid feliciteert de Bewonersvereniging van Kerk Avezaath en de inwoners van het dorp en laten we vooral met elkaar goed en snel de vervolgkoers inzetten op weg naar een leefbaarheidsimpuls voor het mooie dorp! 

Bij de definitieve besluitvorming lukt het de PvdA fractie om een nadrukkelijke uitspraak van de voltallige raad te krijgen dat de woningbehoefte en de concrete vraag uit het dorp de basis moet zijn om te komen tot het woningaanbod binnen het plan. Geen ‘speeltuin voor de rijken’ met kavels en dure twee-onder-een kappers maar ook de mogelijkheid om met sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen aan te sluiten op vraag van jongeren en starters.

Het voorstel van de PvdA fractie om te komen tot een energieneutraal plan haalde geen meerderheid. Er werd teveel gefocust op details terwijl vanuit onze fractie uitdrukkelijk werd ingezet op een ‘groter denken’ en toekomstige ontwikkelingen. Energiecorporaties van bewoners zijn meer en meer succesvol in het land bijvoorbeeld. Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan van Ingen bleek op dit punt nauwelijks ambities te hebben en putte zijn argumenten uit zijn bouwtechnisch inzicht. Een bredere visie sprak hem niet aan en vanzelfsprekend schaarden VVD, PCG en Gemeentebelangen zich als een onbreekbare eenheid achter de ‘moment van de dag’ argumenten van de wethouder. Een gemiste kans voor de gemeente Buren en de kern Kerk-Avezaath om, in navolging van initiatieven in Maurik (SWB), Culemborg en Geldermalsen een stap vooruit te maken.

Overigens werd het Plan Teisterbant vastgesteld en door de raad aangenomen en kan daarmee een impuls worden gegeven aan het behouden en zo mogelijk uitbouwen van voorzieningen zoals onderwijs en middenstand en sport en cultuur.