Door op 7 juli 2015

Richting kiezen bij de Kadernota

De Kadernota is de jaarlijkse opmaat naar de begroting. De gemeenteraad stelt hierbij uitgangspunten vast waarmee het College van B&W moet komen tot een begroting voor de volgende jaren. Lees hier de inbreng van de PvdA fractie.
Gedeelde verantwoordelijkheid

Voorzitter, bij de start van deze nieuwe raadsperiode heeft mijn fractie uitgesproken een constructieve rol in te nemen. Samen verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente, zo voelen we dat nog steeds.
Stand van zaken, een jaar na de verkiezingen

We zijn een jaar verder en is inmiddels veel gebeurd. Het NTC dat zich niet vestigde in onze gemeente, de BNW samenwerking die stuk liep, het debacle rondom de school en het optreden en als gevolg daarvan aftreden van wethouder Lautenbach. Een start van de nieuwe coalitie die niet de schoonheidsprijs verdient. Raadsbesluiten die veel geld en uren kosten. Helaas ook allemaal met een negatief resultaat. Voorzitter, ik hoop dat we in het vervolg zorgvuldiger omgaan met gemeenschapsgeld. Hierbij uitgaan van degelijke onderzoeken, de juiste feiten en handelen binnen de door raad vastgestelde budgetten. Alleen op die manier kan de onze raad daadwerkelijk aan het stuurwiel staan, in plaats van te dobberen, zoals nu. We verkeren immers in een onzekere situatie. Van ons als volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat we zuinig om gaan met dat wat van onze inwoners is.

Betrokkenheid

Uit de monitor ‘Waar staat je gemeente’ van de VNG en KING blijkt dat 27% van de Nederlanders vertrouwen heeft in het openbaar bestuur. Dat is niet erg hoog, maar als je kijkt naar de gemeente Buren blijkt dat nog veel lager te zijn: slechts 21% van onze inwoners heeft vertrouwen in ons. Ik vind dat schokkend. We moeten ons afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners zich betrokken voelen bij onze gemeente en zich gehoord voelen. Volgens de fractie van de PvdA uitdagingen waar we meer op moeten inzetten. Als we willen dat onze inwoners vertrouwen in ons hebben, moeten we hen serieus nemen en betrekken. Ook als er onder tijdsdruk besluiten genomen moeten worden, kan het traject van burgerparticipatie niet over geslagen worden.

Risico’s

Voorzitter, de Kadernota laat zien dat de toekomst van onze gemeente onzeker is. We hebben te maken met verschillende risico’s en de algemene reserve is inmiddels uitgeput. Onze fractie vraagt zich af hoe ver we nog af zijn van dat moment dat we een artikel 12 gemeente gaan worden. Deze vraag is door onze fractie al in een eerdere vergadering gesteld, maar wij hebben helaas geen reactie gekregen. Kortom, wij maken ons grote zorgen.

Financiën

Op verschillende posten ontstaan tekorten. De meevaller uit de meicirculaire wordt nu in onverantwoorde mate gebruikt om deze gaten te dichten. Ons inziens verhoogt de Rijksoverheid de algemene uitkering niet om tekorten in de begroting weg te werken. Dit is niet houdbaar voor de langere termijn. Daarnaast wordt de OZB capaciteit niet volledig benut. Het verlagen of verhogen van de OZB is geen doel op zich. Door angstvallig de OZB laag te houden, laten we ons straffen door het Rijk met een korting op de algemene uitkering. De hoogte van de algemene uitkering is immers gekoppeld aan de OZB opbrengsten. Hiermee snijden onszelf in de vingers. We moeten voorkomen dat we in de positie komen dat het Rijk voor ons beslist de OZB te verhogen. We weten allemaal dat als we in die situatie terecht komen, de OZB in een klap fors wordt verhoogd. We moeten zelf zorgen voor een stabiele begroting voor 2016 en verder. En dus ver weg blijven van de artikel 12 status.

Sociaal domein

Voorzitter, de ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn spannend. De Rijksbijdrage voor het sociaal domein is fors naar beneden bijgesteld. Of we hiermee uitkomen, is nog onduidelijk. Cijfers en prognoses zijn nog niet voorhanden, wat het inschatten van het benodigd budget op dit moment onmogelijk maakt. Wij dringen er bij het college op aan, de raad, zoals al eerder afgesproken, zo snel mogelijk inzicht te geven in alle consequenties en in de resultaten van de hulpverlening. Zodat we bij de begrotingsraad keuzes kunnen maken en kunnen sturen. Voor de PvdA staat voorop dat koste wat kost de zorg en hulpverlening aan onze inwoners goed geregeld moet zijn en we zullen hier dan ook kritisch naar kijken bij de begrotingsbehandeling.

Leefbaarheid

Die kritische houding mag u van onze fractie ook verwachten met betrekking tot leefbaarheid, voorzieningen en verenigingen. Onze inwoners zijn het cement van de samenleving maar dat gaat niet vanzelf. We moeten stoppen met over de schutting van taken en de kaalslag van ons voorzieningenniveau. Mensen moeten op hun gemeente kunnen rekenen, daar ligt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Armoedebeleid

In ons beleid is het ondersteunen van mensen in een achterstandsituatie verankerd. Omliggende gemeenten hebben geconstateerd dat het gebruik van de voedselbank is toegenomen en hebben hierop geanticipeerd door gezinnen met kinderen extra te ondersteunen. Onze fractie dient een motie in om het college de opdracht te geven te onderzoeken om hoeveel gezinnen het gaat in de gemeente Buren en dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling

Grondexploitaties

Voorzitter, naast de risico’s binnen het sociaal domein hebben we de risico’s van de grondexploitaties. Op dit moment heeft de gemeente een prognose voor uitgifte van de gronden. Maar de concurrentiepositie van de gemeente is zwak in vergelijking met beschikbare panden op bestaande terreinen. We gaan ons het komende jaar nog meer richten op de verkoop van gronden. Het is daarbij van groot belang dat we er alles aan doen om de bestaande bedrijventerreinen niet te laten verpauperen.

Tot slot

De fractie van de PvdA kijkt uit naar de definitieve uitwerking en de behandeling van de begroting voor 2016 en de daaropvolgende jaren en wensen het college daarbij veel wijsheid toe.