Door op 8 oktober 2013

Regionale contourennota sociaal domein

In de raadsvergadering van 8 oktober besprak de raad de regionale contourennota over de drie aankomende decentralities. Lees hier onze visie en datgene wat raadslid Annie Benschop meegeeft aan het college.

Voorzitter,
er wordt meer en meer duidelijk, welke grote veranderingen gaan plaatsvinden door de nieuwe jeugdwet, de Awbz en de participatiewet.

De regionale contourennota geeft de grote lijnen aan, die op verschillende onderdelen nog verder uitgewerkt gaat worden. De PvdA begrijpt dat zo’n grote verandering vraagt om samenwerking tussen gemeenten.

Deze samenwerking levert tot nu toe in alle raden geregeld fricties op met betrekking tot de besluitvorming. Zowel qua planning als qua invloed. Door het instellen van een regionale klankbordgroep vanuit de raden wordt geprobeerd het proces beter in beeld te krijgen.

Deze regionale nota is wat ons betreft een goede kapstok. De verschillende onderdelen van de nota worden verder uitgewerkt en later gaat  de gemeenteraad daar besluiten over nemen. De nieuwe wetgeving wordt in samenhang uitgewerkt. Blijft voor ons de belangrijkste vraag, wat zijn de consequenties dat Buren geen deelnemer is aan het RIW (regionale infrastructuur voor werk en inkomen).

De lokale paragraaf is voor ons erg belangrijk, omdat onze inwoners daar het meest mee te maken krijgen. Zodat onze inwoners weten, wat ze mogen verwachten van de gemeente.

De Partij van de Arbeid vindt dat veel aandacht besteedt moet worden aan kwetsbare mensen in onze gemeente – die om wat voor reden dan ook – ondersteuning nodig hebben. Wij moeten er voor zorgen, dat zij niet tussen de wal en het schip vallen.

Daarom ligt voor de Partij van de Arbeid in het lokale beleid een zwaartepunt bij de lokale toegangspoort.  In de nota “portal” genoemd. Hier moet goed worden geregeld waar inwoners terecht kunnen, en goed opgevangen worden met hun vragen.

Ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is een punt van zorg, waar een verdere uitwerking belangrijk en nodig is.

Zoals door ons aangegeven in de voorbereidende raad, zijn wij voor het instellen van een lokale klankbordgroep.  Deze klankbordgroep zou opiniërend zijn bij de uitwerkingsvoorstellen en aan de voorkant van het proces betrokken moeten worden. In tegenstelling tot de praktijk tot nog toe.

Tot slot maken wij ons zorgen over de communicatie naar –  en de betrokkenheid onze inwoners. Gelukkig wordt de Wmo-raad als partner nu gelijkwaardig meegenomen in het proces.

Maar wij vragen ons wel af, in hoeverre inwoners op de hoogte zijn van de ingrijpende veranderingen die tussen nu en 2015 gaan plaatsvinden. Wij vragen het College welke acties zij ondernemen om de inwoners hier informatie over te geven.