Door Arthur Warmer op 9 oktober 2013

Motie armoedebeleid kinderen

Op dit moment zijn de economische tijden niet gunstig. Door de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans op armoede neemt toe. Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van.

Om deze reden heeft het kabinet meer geld voor de bestrijding van armoede uitgetrokken. Voor 2013 komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Deze bedragen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat de gemeente dit budget ook voor andere zaken in kan zetten. PvdA Buren vindt het belangrijk dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van de kinderombudsman Marc Dullaert dat op dit moment één op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten.

Om deze redenen heeft PvdA Buren besloten een motie in te dienen, waarmee de keuze wordt gemaakt om het extra budget wat naar de gemeente Buren komt ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding te besteden en niet in de algemene middelen of voor andere beleidsdoeleinden (bijv. lantaarnpalen) te gebruiken. Wij roepen op om kinderen tot specifieke doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid te maken.

De motie is door een unanieme  gemeenteraad aangenomen.

Lees hier de motie: Motie meer budget voor armoedebeleid 2013 PvdA