Door op 22 mei 2014

Investeer in de kwaliteit van besluitvorming

De raadsvergadering van 20 mei jl. liep uit op een  somber stemmende avond. De gemeenteraad van Buren nam een besluit over de PWA-school in Beusichem, waarbij zo ongeveer alle geschreven en ongeschreven wetten van het raadswerk met voeten werden getreden. De PvdA Buren is positief over de uitkomst: er wordt eindelijk iets gedaan aan de erbarmelijke staat van de PWA-school. Voor het proces dat tot dit besluit heeft geleid heeft de PvdA echter geen goed woord over.

In een gemeenteraad dient besluitvorming volledig transparant tot stand te komen. Het ‘spel’ tussen raad en college wordt gespeeld binnen door de raad vastgestelde kaders en volgens spelregels die in de gemeentewet zijn vastgelegd. In  een zorgvuldig politiek/bestuurlijk proces dienen alle voors en  tegens te worden afgewogen, hetgeen uiteindelijk uitmondt in een heldere en onderbouwde besluitvorming. Dat zijn wat de PvdA betreft de basiscomponenten om met elkaar tot een juiste invulling van de rol van het openbaar bestuur te komen. Een raad van 21 personen, waarin verschillende vaardigheden, invalshoeken en competenties zijn verenigd, dient zichzelf scherp te houden. Via het debat en door het open staan voor andere meningen kan dan tot een afgewogen oordeel worden gekomen.

De wijze waarop de afgelopen jaren het proces rond de totstandkoming van besluitvorming in het kader van de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem heeft plaatsgevonden is daarvan helaas geen voorbeeld. De PvdA Buren stelt grote vraagtekens bij juist die transparantie en daarmee de kwaliteit van de besluitvorming. Zowel raadsleden als wethouders wonden daar tijdens de raadsvergadering van 20 mei  ook geen doekjes om: met elkaar hebben we het, de gehele raad en het college,  in dit dossier gewoon niet goed gedaan. Niemand uitgezonderd. Dat is een treurig stemmende conclusie. Vooral in de wetenschap dat de komende jaren een aantal zeer ingewikkelde besluitvormingsprocessen aanstaande zijn. Om die reden heeft de PvdA fractie tijdens de raadsvergadering van 20 mei aangedrongen op de voorbereiding van een onderzoek conform art. 155 Gemeentewet inzake de renovatie en kredietverlening Prins-Willem Alexanderschool. Het doel: lering trekken uit het verleden, immers “Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd deze te herhalen. ”

Als PvdA Buren dienden wij daartoe een motie in met onderstaande strekking.

De gemeenteraad van Buren , in vergadering bijeen op 20  mei 2014, 

Kennisnemend van:

  • Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 15 april 2014 tot renovatie en kredietverlening;
  • De ter inzage gelegde stukken over de aanbesteding en het dossier over dit voorstel vanaf 2011.
  • De beantwoording door het College van de vragen gesteld door D66.

 

Overwegende dat:

  • Er veel vragen zijn bij de raad over het procesverloop en de wijze waarop de informatievoorziening aan de raad heeft plaatsgevonden.

 

Is van mening dat op dit moment een duidelijk zicht op het verloop van de procedure, de uitwerking van de raadsbesluiten en de informatievoorziening ontbreekt; dat hierdoor onduidelijk blijft welke verbetertrajecten mogelijk en noodzakelijk zijn om in de toekomst herhaling van deze ongewenste situatie te voorkomen.

Spreekt uit dat:

  • Het gewenst is dat een onderzoekscommissie uit de raad wordt belast met de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek conform art. 155 a t/m f van de Gemeentewet, naar de situatie rond de renovatie en kredietverlening Prins Willem-Alexanderschool.
  • Allereerst d.m.v. een vooronderzoek zal worden vastgesteld op grond van welke vraagstelling deze onderzoekscommissie de werkzaamheden zal uitvoeren.

 

 Verzoekt de griffie , i.s.m. de raad, alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen zodat de beoogde onderzoekscommissie z.s.m. geïnstalleerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag

Het feit dat het College zeer voorzichtig aangaf dat het proces rond de school in Beusichem niet optimaal was verlopen was blijkbaar voor de coalitiepartijen VVD/Gemeentebelangen/PCG/CDA al voldoende om niet mee te werken aan een kwetsbaar formeel onderzoek. “Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals ’t was”. Kennelijk heeft deze raad en dit college een beperkte behoefte om te willen leren van gemaakte fouten.

Ondanks zeer steekhoudende argumenten die tijdens het debat door Arthur Warmer namens de PvdA werden ingebracht toonde de coalitiepartijen (maar ook de fractie van D’66) niet de behoefte zich kwetsbaar op te stellen. Het gebrek aan bereidheid om in de spiegel te kijken en te leren werd dik onderstreept toen de motie van onze fractie door het College nagenoeg ongemotiveerd werd ontraden. Door het evidente gebrek aan dualisme tussen coalitie en college viel daarmee steun voor de motie, om te komen tot een Artikel 155 onderzoek weg.

Tijdens een daaropvolgende schorsing werd door onze fractie, in samenwerking met de Partij voor de Dieren besloten om een Motie van Afkeuring in te dienen.  Natuurlijk behaalde deze motie geen raadsmeerderheid maar voor de PvdA was het van belang dat dit signaal is gegeven. De raad heeft een eigen rol en dient het college kritisch te volgen en te toetsen. Indien dit zogeheten dualisme juist wordt ingevuld leidt dit tot een betere besluitvorming. Een raad die zichzelf serieus neemt is bereid maximaal te investeren in de kwaliteit van die besluitvorming. Daar moet en mag je niet voor weglopen als volksvertegenwoordiger.