Door op 20 november 2013

Het Wim van der Linde-fonds

In december 2012 zijn op initiatief van onze fractie precariorechten ingevoerd. Precariorechten zijn een vorm van belastingen op kabels en leidingen. De eigenaren van die kabels en leidingen hadden overigens het geld voor die belastingen al in hun tarieven zitten. De opbrengst hiervan was voor 2013 € 540.000,-.

Op ons initiatief heeft de gemeenteraad er schoorvoetend voor gekozen dit geld in een reserve voor maatschappelijke investeringen te storten. De coalitie partijen waren niet erg overtuigd van dit voorstel. Zij waren bang voor bezwaren  van de energiemaatschappijen (die dit zouden moet betalen). Ook was het  volgens hen zeer onzeker of  dit geld meerdere jaren binnen zou komen. ‘t Was volgens hen maar zeer de vraag of het geld wel binnen zou komen en of we onszelf niet rijk rekenden.

Onze verbazing was dan ook  groot toen bij de presentatie van de begroting 2014-2017 bleek dat de tarieven worden verhoogd, zodat jaarlijks een bedrag van € 680.000,- wordt ontvangen en diezelfde  precariogelden worden gebruikt om de begroting van de gemeente Buren meerjarig sluitend te maken. Een verhoging van € 120.000,-. In de begrotingsraad heeft onze PvdA fractie ingestemd met de  inzet van het grootste gedeelte van  de precariorechten om de begroting  sluitend te maken, gezien de financiële positie waarin ook onze gemeente zich bevindt.

Wel hebben we de gemeenteraad voorgesteld een  bedrag van € 100.000,- jaarlijks te reserveren voor  maatschappelijke investeringen. Een reserve voor maatschappelijke investeringen, bedoeld  om nu en in de toekomst de leefbaarheid van onze kernen in stand te houden en initiatieven te kunnen nemen,  die van belang  zijn voor deze leefbaarheid. Voor de mensen in de kernen van onze gemeente dus. Als waardering voor de jarenlange  inzet van Wim van der Linde voor onze Burense samenleving wilden we van deze reserve  een fonds maken, het  Wim van der Linde fonds.

Wim van der Linde neemt aan het einde van deze raadsperiode afscheid van de gemeentepolitiek na een periode van meer dan 50 jaar. Wij vinden dat  het instellen van een fonds dat zijn naam draagt,  waardering geeft aan de manier  waarop hij,  meer dan een halve eeuw, heeft gewerkt. Een zo klein mogelijke afstand tussen bestuur en inwoner, tussen ambtenaar en inwoner.  Met zijn credo ”We zijn er voor de mensen!”. Dat kenmerkte al die jaren Wim van der Linde.

Tijdens het debat bleek er helaas weinig steun van de coalitiepartijen VVD, PCG, D66 en Gemeentebelangen voor ons initiatief. Ook nadat wij als compromis hadden aangeboden het bedrag van € 100.000,- dan niet jaarlijks, maar eenmalig in 2014, te gebruiken, konden we hen niet overtuigen. Het heeft de PvdA fractie teleurgesteld, dat we geen € 100.000,- hebben kunnen toevoegen aan de reserve maatschappelijke investering. In de komende jaren zal dat juist heel hard nodig zijn.

Wij zullen in de raadsvergadering van december met een motie komen, om alsnog het Wim van der  Linde-fonds, te realiseren.  Door in ieder geval de naam van de nog bestaande reserve maatschappelijke investeringen te wijzigen. Omdat Wim van der Linde dat verdient, voor zijn grote maatschappelijke inzet  in en voor de gemeente Buren.