Door op 14 maart 2014

Geen uitstel voor school in Beusichem

Tijdens het buurten in Beusichem was het één van de meest voorkomende gespreksonderwerpen. De absolute noodzaak nu eindelijk aan de slag te gaan met de PWA school in het dorp. Tekenend was het verhaal van een moeder die vertelde dat haar kind wellicht naar een andere school moet. Haar dochter heeft problemen met haar luchtwegen en het vochtprobleem in het schoolgebouw zorgt voor een verergering van haar kwaal. Dat kan en mag natuurlijk niet gebeuren!

Toen destijds door de gemeenteraad werd besloten een kleine school te bouwen in Zoelmond is door de PvdA fractie als een van de eerste partijen uitdrukkelijk aangegeven dat ook heel snel moest worden begonnen met de school in Beusichem. Onze fractie bracht een bezoek aan het gebouw en daarmee werd onze stellingname nog een keer verduidelijkt. Uitstel was niet langer verantwoord.

Pas lang daarna is de gemeenteraad door het College geïnformeerd over een drietal opties, te weten: uitvoeren van het reguliere onderhoud, nieuwbouw van een school en renovatie van de bestaande school. Met betrekking tot het onderhoud werd uitgegaan van een bedrag van € 800.000. Voor nieuwbouw werd een investering van € 2,7 miljoen voorgespiegeld. In geval van renovatie kon op dat moment geen concreet  bedrag worden genoemd. Duidelijk was dat € 2,7 miljoen te begrotelijk zou worden. Op basis van die getallen koos de gemeenteraad, dus ook de fractie van de Partij van de Arbeid voor het verder uitwerken van de variant renovatie.

Vervolgens is door de verantwoordelijk wethouder gewerkt aan een aanbesteding op basis van Ontwerp en Realisatie (D&C) en een aantal aannemers werd gevraagd met een plan en een prijs te komen. Hierbij is de indruk gewekt dat dit niet veel meer dan een miljoen zou gaan kosten. Uiteindelijk leidde dit tot vervolginformatie aan de gemeenteraad op 25 februari jl. waarbij voor de renovatie van de school melding werd gemaakt van een investering voor de gemeente van € 1,5 miljoen. Een forse overschrijding van het eerder geraamde budget voor renovatie dus….

Voor de fractie van de PvdA Buren was dit direct aanleiding om expertise vanuit de fractie en daarbuiten te bundelen om alsnog in kaart te brengen wat de realisatie van een compleet nieuwe school zou kosten. Als snel kregen we signalen dat de € 2,7 miljoen een ruime indicatie was. Intensief overleg leidde uiteindelijk tot een verkavelingsplan op de huidige schoollocatie. Er werd contact gezocht met een aannemer (KuiperArnhem Bouw & Ontwikkeling) die op basis van het door Basis Buren opgestelde Programma van Eisen een complete begroting uitwerkte. Deze begroting werd uitgebreid geëvalueerd en door een andere aannemer kritisch getoetst op realiteitsgehalte. Hieruit bleek dat het plan, zowel als de daarbij behorende begroting, realistisch zijn en als prima vergelijkingsmateriaal konden dienen in relatie tot de offerte voor renovatie van de school.

Het plan voorziet in een nieuwe school met een bruto vloeroppervlak van 1790 m2 verdeeld over een begane grond en een verdieping (overeenkomst het huidige vloeroppervlak). Beide verdiepingen zijn door de school vrij in te delen om optimale aansluiting te vinden bij de gewenste onderwijsvorm. Maatwerk dus. Hiermee werd bij het opstellen van de begroting rekening gehouden. Overigens wordt voor een school met een omvang als die van de PWA school een landelijke norm gehanteerd van 1550 m2 bruto vloeroppervlak. Bij de recente nieuwbouw van de scholen in Maurik en Zoelmond is deze norm aangehouden.

De nieuwe school voldoet aan het laatste Bouwbesluit waardoor het binnenklimaat optimaal is, de kwaliteit van het licht is afgestemd op de laatste ontwikkelingen binnen schoolgebouwen en de energieprestatienorm van vandaag wordt behaald. Een minimum aan energiekosten dus. Omdat er sprake is van een compleet nieuwe school en duurzaamheid de norm is voor constructie, materialen en installaties zijn de laagste mogelijke onderhoudskosten te realiseren. Dit betekent dat Basis Buren meer geld beschikbaar houdt voor onderwijs en de kinderen.

plattegrond 2 school beusichem

 

De gemeente krijgt nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van  de zorg, waarbij mensen langer zelfstandig moeten kunnen wonen en zorg op maat aan huis de inzet is. Bij nieuwbouw van de school kan in het plan de realisatie van 9 levensloopbestendige woningen worden opgenomen. Deze woningen zijn volledig aangepast aan de levensfase van senioren en standaard voorzien van een lift van begane grond naar de eerste etage.

Door deze woningen te bouwen direct aangrenzend aan de school wordt ook ingespeeld op de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Het is goed om senioren te laten wonen in de directe omgeving van kinderen omdat juist dát een positieve bijdrage levert aan het welzijn van oudere mensen. In tegenstelling tot andere bouwplannen in de kern Beusichem wordt hier uitgegaan van een aantrekkelijke prijs van de woningen. Uitgangspunt is een bedrag van maximaal € 175.000,00 v.o.n.

Het plan van de Partij van de Arbeid maakt het mogelijk een nieuwe school te realiseren waarbij de kapitaalslasten voor de gemeente Buren niet hoger  zijn dan bij renovatie. In 2012 werd door de gemeenteraad van Buren een afschrijvingstabel voor vaste activa vastgesteld. Hierin heeft de gemeenteraad als kader vastgesteld dat bij renovatie een afschrijvingstermijn van 25 jaar wordt aangehouden. Voor nieuwbouw geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Bij consistent en solide financieel beleid geldt dat je de financiële kaders hanteert en daarmee niet improviseert in voorkomende gevallen. Solide financieel beleid is voor de Partij van de Arbeid net zo belangrijk als voor de huidige coalitiepartijen VVD-Gemeentebelangen-PCG-D’66.

Waarom komen wij juist nu, zo kort voor de verkiezingen met dit plan? Dat is eenvoudig. Wij zijn enorm geschrokken van de veel hogere kapitaallasten voor de gemeente Buren dan oorspronkelijk geraamd voor renovatie. Wij willen dat simpelweg kunnen toetsen aan de optie nieuwbouw. Als volksvertegenwoordigers die de verantwoordelijkheid dragen voor het beheren en inzetten van gemeenschapsgeld moeten we een gedegen afweging kunnen maken tussen reële alternatieven. We nemen immers een beslissing met gevolgen voor een zeer lange termijn. In dat kader restte ons, nadat wij in februari door het College werden geïnformeerd over de renovatiekosten niet veel tijd om een alternatief inzichtelijk te maken. Wij hebben de laatste weken hard doorgewerkt om ons plan gereed te hebben zodat we de inwoners van Beusichem dit alternatieve plan kunnen voorleggen. Als volwaardig alternatief. Voor de PvdA is het belangrijk dat u meepraat.

Geschrokken van de hoogte van de eerder door het College genoemde investering bij nieuwbouw en geschrokken van de hoogte van de investering bij renovatie ligt er, volgens ons, nu een alternatief op tafel dat het waard is eerlijk te beoordelen. Het was goed dat tijdens de debatavond van donderdag 13 maart jl. verreweg de meeste raadsfracties zeer geïnteresseerd bleken om dit nieuwbouwplan te toetsen aan het nog niet bekende renovatieplan.

Daarmee gaan we vooral niet een besluit over de PWA school nog langer uitstellen. De raad moet in mei 2014 besluiten. Wat we wel willen is een weloverwogen besluit en optimale betrokkenheid van de inwoners. Uitdrukkelijk geldt dat de fractie van de PvdA Buren ook zeker voor een renovatie zal stemmen wanneer blijkt dat dit de beste optie is. Dan hebben we tenminste wel met elkaar alle opties zorgvuldig getoetst.

Wij vertrouwen erop dat deze informatie over ons plan zorg bij schoolleiding en ouders wegneemt dat er opnieuw uitstel zal komen.