Door op 3 maart 2015

De raad spreekt opnieuw over de koopzondag

Vanavond sprak de raad wederom over de koopzondag. Het eerder genomen besluit van 9 december jl. wordt weer herzien. Lees hier het betoog van Maaike Baggerman.

 

Voorzitter, ik heb nog net mijn ballonnen niet mee genomen. Maar een feeststemming is wel gepast, want onze fractie is blij dat de coalitie tot inkeer is gekomen en het standpunt inzake de koopzondag heeft aangepast. De motie die nu voorligt van de VVD, GB en het CDA komt zo goed als overeen met het amendement wat de PvdA in december al indiende. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat deze partijen na drie maanden nadenken, inzien dat ons voorstel steun verdient. Ik zal maar zeggen, beter laat dan nooit.

Om die reden wil ik dan ook graag mijn complimenten uitspreken aan de coalitiepartijen: de belangen van onze inwoners en ondernemers worden gelukkig toch belangrijker gevonden worden dan de “goede verhoudingen” binnen de coalitie. Ook in december gaven wij aan dat deze keuze recht doet aan de samenstelling van de raad. Dat ons amendement toen werd weggestemd door onder andere de VVD verbaasde ons behoorlijk. Juist omdat de VVD steeds zegt vooral op te komen voor belangen van ondernemers. Het MKB in Buren is er inmiddels wel achter dat dat niet erg het geval is.

Voorzitter, die verbazing wordt daarnaast veroorzaakt door het feit dat tijdens de behandeling van het voorstel in de raad op 9 december, de coalitiepartijen meerdere malen hebben herhaald dat het vastgestelde coalitieakkoord heilig en onwrikbaar is. ‘Wij houden ons aan de afspraken’ is de meest gebruikte zin van die avond. Vervolgens wordt door de VVD, gemeentebelangen en het CDA na minder dan drie maanden een zorgvuldig genomen besluit moeiteloos van tafel geveegd.

Ook bijzonder is de rol van de PCG, aangezien zij in de vorige vergadering op een gedreven en betrokken wijze aangaven dat dit een zeer principieel punt is voor hen. Toch worden de gemaakte afspraken nu door de coalitie, waaraan ook zij deelnemen, van tafel geveegd. Wat is er gebeurd met het consequente en principiële standpunt over de zondagsrust? Ik heb het coalitieakkoord er nog eens op nageslagen en dat laat voor mij niets aan duidelijkheid te wensen over.

Deze situatie is wel typerend hoe het er vaak aan toe gaat in Buren; we nemen een besluit op basis van emotie en politiek eigenbelang. Het wekt de indruk dat het in standhouden van de coalitie het hoogste doel is.

Voorzitter, al met al kunnen we zeggen dat het Schipperen was, tot Bijltesdag. Schipperen vanaf het moment tot deze kwestie op tafel kwam tot Bijltjesdag. De dag waarop toch duidelijk werd dat de VVD, gemeentebelangen en het CDA hun zin kregen binnen de coalitie.

Voor de fractie van de Partij van de Arbeid geldt nog steeds dat wij de zondagopenstelling over willen laten aan de ondernemers. Wij vinden dat ondernemers zelf die afwegingen kunnen maken. Waardering van consumenten zal zich vertalen in meer omzet voor de ondernemer. Inwoners die het niet waarderen zullen om die reden misschien kiezen voor andere ondernemers. Dat zijn de kansen en risico’s van het ondernemerschap. Wij staan deze kansen niet in de weg maar respecteren het ook als er mensen zijn die ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de koopzondag, om welke reden dan ook.

Voorzitter, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onze fractie hoopt dat in toekomst dusdanig belangrijke besluiten wel zorgvuldig zullen worden genomen en degelijk en consequent te besturen, zodat in het vervolg wordt voorkomen dat ondernemers of inwoners zolang in onzekerheid worden gelaten.