Door op 2 november 2016

Raadsvergadering over de begroting

Op 1 november jl. vond de discussie plaats over de begroting voor 2017. Tijdens deze vergadering heeft onze fractie onder andere een motie inzake armoede onder kinderen en de voorbereiding op de omgevingswet ingediend. Samen met de coalitiepartijen is tevens een amendement ingediend inzake de sportvelden. Het college heeft de opdracht gekregen om dit punt te betrekken bij de ontwikkeling van het accommodatiebeleid te betrekken en dus op een later moment een afgewogen en integrale beslissing kan worden genomen. Hieronder leest u het betoog van de PvdA fractie.

 

Betoog

Voorzitter, voor ons ligt de eerste begroting van het nieuwe college.

Hoewel we nu verantwoordelijkheid dragen als coalitiepartij, zijn wij zeker

geen partij met een andere rol in de raad. De positie van onze fractie willen

wij nog steeds kritisch en constructief invullen.

 

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord ‘meepraten, meedenken, meedoen’ is de onderlegger

voor de te kiezen richting in de resterende termijn van deze raadsperiode.

We krijgen als raad elke keer opnieuw te maken met uitdagingen. Denk

hierbij aan de veranderende zorg, de invoering van de Omgevingswet en de

ontwikkelingen binnen de regio. Voor de Provincie Gelderland heeft het

woord ‘bestuurskracht’ een hoge letterwaarde. Laten wij er vooral de

Burense praktijkwaarde aan toe kennen, door met elkaar goed en

slagvaardig beleid te maken. Waarbij onze kernen met goede

voorzieningen in hun kracht blijven en verder groeien.

 

Financiën

Voorzitter, in het coalitieakkoord is aangegeven dat wij van Buren weer een

financieel gezonde gemeente willen maken. Na een aantal lastige jaren,

gloort er inmiddels weer enige hoop. Voor ons grootste zorgenkind, de

grondexploitatie van bedrijventerrein Doejenburg, geldt dat er een begin is

gemaakt: er is grond verkocht en een actieve campagne gestart. Echter

blijft het belangrijk om goed te bepalen waar we onze euros voor inzetten.

Dit college heeft de ambitie om, nu er weer betere tijden aanbreken, dit ook

voor inwoners merkbaar te laten zijn. Hoewel we niet elk dubbeltje hoeven

om te keren, zullen we nog een tijd sober met de middelen moeten

omgaan.

 

Voorzitter, in het coalitieakkoord is afgesproken dat we met elkaar in

discussie gaan over het de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen.

Daarnaast is opgenomen dat eventuele tegenvallers in een vroegtijdig

stadium met de raad worden gedeeld. Bij de presentatie van de begroting

waren wij dan ook verrast toen bleek dat op dit moment sprake is van een

meerjarig negatieve prognose van ongeveer een miljoen. Wij hadden hier

niet in die mate kennis van. Inmiddels hebben wij begrepen dat gewerkt

gaat worden met twee-maandelijkse rapportages. Hierdoor ontstaan meer

natuurlijke momenten om de raad (pro)-actief te informeren. Graag wil onze

fractie dat in deze nieuwe opzet wordt geborgd dat onverwachte negatieve

effecten niet meer mogelijk zijn. Kan de wethouder dat toezeggen?

 

Sociaal domein

Voorzitter, het sociaal domein was de afgelopen het belangrijkste

onderwerp waar wij ons als raad mee bezig hielden. Er is veel werk verzet

en ons STIB levert goed werk. Daar mogen we trots op zijn! Maar, daarmee

zijn we er nog niet. De transformatie is er een van een lange adem, en ook

de komende jaren moeten we verder werken aan een verschuiving van

hulpverlening richting preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Het is dan ook een goede keuze om meer integraal te gaan werken, waarbij

budgetten worden samengevoegd rondom leefbaarheid en participatie.

Juist daarmee kunnen we die gewenste slag maken.

 

Armoedebeleid

Een ander onderwerp dat voor onze fractie belangrijk is, is het feit dat veel

kinderen opgroeien in armoede. Ook in onze gemeente is dat een

probleem, waardoor deze kinderen niet op muziekles kunnen, sporten bij

een club of mee op schoolreisje vanwege geldproblemen. Het Rijk heeft

structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld als het gaat om de aanpak van

kinderen in armoede. De Kinderombudsman adviseert om met behulp van

deze bijdrage kindpakketen samen te stellen, waarbij niet de ouders de

beschikking krijgen over geld, maar voorzieningen gebundeld en in natura

worden verstrekt. Op dit moment is het Rijk in overleg met de VNG over

aanvullende afspraken, waarbij het geld vervolgens gelabeld overkomt naar

de gemeente. Wij willen middels een motie het college verzoeken om te

Betoog begroting 1 november 2016 komen tot een plan van aanpak

voor een doeltreffende besteding van dit budget.

 

Statushouders

Voorzitter, gemeenten hebben de wettelijke plicht om statushouders te

huisvesten. Onze fractie vindt het belangrijk dat deze mensen goed

opgevangen en begeleid worden. Bijzondere aandacht vragen wij voor het

vervoer van jongere statushouders naar de scholen. Wij hebben vernomen

dat hier soms knelpunten worden ervaren. De gemeente is verantwoordelijk

voor het betalen van leerlingenvervoer naar school, zodra een leerling een

verblijfstatus heeft én is ingeschreven in onze gemeente. Onze fractie vindt

het belangrijk dat jonge statushouders naar school kunnen om goede

inburgering te stimuleren.

 

Wonen

Voorzitter, ook vragen wij aandacht voor de woningzoekenden binnen de

gemeente Buren, en de wachtlijsten die sterk onder druk komen te staan. In

de herziene Woningwet is de positie van de gemeenten versterkt, waar het

gaat om de bijdrage die corporaties moeten leveren aan de gemeentelijke

volkshuisvestingsopgave. De gemeente kan in haar woonvisie thema’s

aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te presteren.

De PvdA vindt dat woningbouwverenigingen op hun verplichte taken

gewezen moeten worden (nieuwe woningwet 01-07- 2015). Wij zouden

graag door het College worden geïnformeerd over de huidige stand van

zaken rondom de woonvisie.

 

Sport

Voorzitter, we zijn blij dat onze gemeente ervoor zorgt dat er voldoende en

goed onderhouden sportaccommodaties zijn waar inwoners kunnen

sporten. Goede voorzieningen voor mensen van alle leeftijden en

verschillende sporten zijn daarvoor belangrijk. Wel vragen we ons af

wanneer er meer duidelijkheid komt over de gym/sportzaal en de

beheerstichting in Maurik.

Ook vragen we bijzondere aandacht voor de plannen met betrekking tot de

aanleg van kunstgrasvelden bij BZS in Beusichem, FC Lienden en mogelijk

sportpark Maurik oost. Als je het hebt over het gras is altijd groener, is dat

voor kunstgras een inkoppertje. De financiering van kunstgras is voor de

clubs wel een uitdaging. Echter is het voor ons niet vanzelfsprekend om dit

te financieren. Wij willen dan ook het college verzoeken eerst alle

mogelijkheden te onderzoeken. Hierbij dient ook de wens om de

sportverenigingen te verzelfstandigen betrokken te worden. Op dit punt

wordt dan ook samen met de VVD en PCG een amendement ingediend.

 

Wegen

Voorzitter, een aantal wegen waar de gemeente voor verantwoordelijk is,

heeft grote schade opgelopen. De kosten voor dit onderhoud is meer dan

waar in de begroting rekening mee is gehouden. In de hiervoor ingestelde

Voorziening Wegen is helaas onvoldoende gereserveerd. Deze situatie

baart onze fractie zorgen. Kan de wethouder aangeven of de vulling van de

Voorziening Wegen wel voldoende is in het licht van de ontstane situatie?

Hoe kan de Raad eraan bijdragen om een toename van kosten te

voorkomen, zoals via de optie van verhaal van kosten? En tot slot, welke

maatregelen worden genomen om een meer verantwoord gebruik te

bevorderen van wegen die nu het risico lopen om ook stuk gereden te

worden?

 

Laanbomenpact

Voorzitter, agrarische ondernemers, zoals fruitteelt en laanboomteelt, zijn

beeldbepalend voor onze gemeente. Dit is zowel economisch als toeristisch

een belangrijke sector in onze regio. Eerder heeft de Raad zich daarom

uitgesproken over het belang van onder andere het laanbomenpact dat in

deze Regio is overeengekomen. Hiervoor zijn, zo blijkt uit de begroting

2017, middelen gereserveerd. Het gaat om een relatief bescheiden bedrag

van € 5.000. Onze fractie hoort graag wat het college op dit vlak inmiddels

aan stappen heeft gezet.

 

Omgevingswet

Al eerder heb ik het gezegd, de afgelopen jaren hadden wij onze handen

vol aan de decentralisatie van het sociaal domein. En alweer kondigt zich

een nieuwe mega-verandering aan: de Omgevingswet. De Raad krijgt een

sterkere kaderstellende rol. Het gaat daarbij om taaie en abstracte materie.

De gestelde kaders op het vlak van ruimtelijke ordening moeten opnieuw

worden beoordeeld. Dit is een grote uitdaging. Het is daarom belangrijk om

tijdig te starten met de voorbereiding. Gezien de positieve ervaringen met

de Raadswerkgroep voor het sociaal domein, stellen wij voor om ook nu

een werkgroep in te stellen. Onze fractie zal hiertoe een motie indienen en

roept het college op met een plan van aanpak te komen.

 

Tot slot

Tot slot voorzitter, u ziet, wij zijn nog steeds een kritische PvdA fractie. U

had vast niet anders verwacht. Maar we zijn gericht op morgen en

overmorgen. De geschiedenis kunnen we niet veranderen, wel onze

toekomst. De uitdagingen voor de raad, het college en de ambtelijke

organisatie zijn niet gering. Die uitdagingen kunnen we alleen aangaan, als

we dat doen op basis van een stevig fundament en steevast vertrouwen.

Binnenkort bezoekt de Commissaris van de Koning onze gemeente naar

aanleiding van Sterk Bestuur. De PvdA fractie hoopt dat we vanuit de

provincie het vertrouwen krijgen, om op ónze manier te werken aan kracht

en visie, met perspectief.

 

In Buren willen we werken aan morgen en overmorgen. Voor de PvdA is

hierbij, onveranderd uitgangspunt, dat we er met elkaar goed zorgen voor

onze vijftien mooie kernen. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

En daar gaan wij voor, met 7 fracties en 21 raadsleden.