Door op 1 februari 2014

Agrarisch ondernemend Gelderland gaat voor winst

De agrariërs in het Rivierengebied gaan voor een beter perspectief, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. Dat mag de conclusie zijn van de informatiemiddag van LTO Noord Rivierenland die op woensdag 29 januari plaatsvond. PvdA Buren werd met vertegenwoordigd door Mark Hofman, Will Konings en Daniella den Hartog.

Naast een informatieve busrit door het agrarisch buitengebied werd een bezoek gebracht aan een tweetal bedrijven in de gemeente Buren.

De familie Oostveen heeft een fruitteelt en fruit op- en overslag bedrijf in Maurik. Naast teelt en met name verrijking van rassen, beschikt het bedrijf over computergestuurde een ‘state-of-the-art’ sorteer- en verpakinstallatie. Daarnaast heeft het bedrijf tot 90 arbeidsplaatsen in de drukste jaarperiode en mag daarmee tot een belangrijke drager van de lokale economie worden gerekend. Tijdens de bijeenkomst van LTO werd ingegaan op de opschaling van fruitteelt bedrijven. De steeds verdergaande mechanisatie en automatisering vraagt om grotere arealen. Kleine fruitteeltbedrijven verdwijnen en de hectares worden toegevoegd aan grote partijen. Een belangrijke ontwikkeling is de verandering van de keten tussen fruittelers en supermarkten. Dit vraagt om een andere benadering van de distributie en slagvaardigheid.

Door LTO werd ingebracht dat fruittelers met de gemeenten willen werken aan een zorgvuldige balans tussen schaalgrootte, bouwfacilitering en landschappelijke waarde. Het karakteristieke landschap dient zoveel als mogelijk recht te worden aangedaan en van toegevoegde waarde te zijn voor recreatie en toerisme. De PvdA fractie ondersteunt deze richting en hecht waarde aan een toekomstgerichte samenwerking tussen fruittelers, logistieke dienstverleners, maatschappelijke organisatie, landschapsbeheerders, gemeente en provincie.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de melkveehouderij van de familie De Jong, gelegen ‘in het veld’ tussen Beusichem en Buren. Met 450 melkkoeien van superieure kwaliteit een internationale speler. Hier werd ingegaan op de visie op de ontwikkelingsrichting voor de agrarische sector. De sector wil komen tot een passende schaalgrootte op basis van optimale landschappelijk inpassing, in het kader van de inrichting van het platteland wil de sector werken aan landschap en biodiversiteit (o.a. bloeiende akkerranden) en zetten agrariërs uitdrukkelijk in op schoon en natuurlijk produceren. Een gesloten kringloop (stikstof, fosfor en koolstof) en het terugdringen van de CO2 uitstoot zijn hierbij sprekende voorbeelden. Vergisting, de inzet van zonnecollectoren en de inzet van windturbines zijn harde doelen bij het opwekken van duurzame energie en de zorg voor gezonde dieren is een niet te bediscussiëren uitgangspunt. Zo wordt het antibioticagebruik teruggedrongen en wordt de inrichting van de stal afgestemd op het dagritme van het dier. Na de Verenigde Staten is Nederland de tweede speler op de wereldmarkt. Om die positie te behouden is innovatie van levensbelang.

De rondleidingen door beide bedrijven waren indrukwekkend en tonen voorbeelden van een bedrijfstak om binnen de gemeente Buren trots op te zijn. De PvdA Buren staat open voor die samenwerking met de agrariërs en het gezamenlijk werken aan het verwezenlijken van ambities.