Door op 10 juli 2014

De Kadernota volgt jaarlijks de opmaat naar de begroting. De gemeenteraad stelt een aantal uitgangspunten vast op basis waarvan het College van B&W moet komen tot een sluitend meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren. De inbreng van PvdA Buren werd tijdens de raadsvergadering verwoord door fractievoorzitter Mark Hofman.  

Als onderdeel van het betoog werd een motie ingebracht die kan leiden tot een aanpassing van te betalen legeskosten voor verenigingen en instelling bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Bij de stemmingen werd deze motie, met een zeer beperkte aanpassing, door de voltallige raad aangenomen. Tijdens de daadwerkelijke begrotingsbehandeling in oktober van dit jaar hoopt onze fractie tot een aanpassing van de legesverordening te komen waardoor verenigingen en instellingen in de toekomst weer verzekerd kunnen weten bij activiteiten en evenementen tot maximale baten te kunnen komen.

Hieronder het betoog van Mark Hofman

Mijnheer de voorzitter,

Bij de beoordeling van het coalitieakkoord,  tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. heeft onze fractie uitgesproken een constructieve rol in de oppositie in te nemen. Samen verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente, zo voelen we dat ook.

Zo willen we ook onze rol invullen als het gaat om de totstandkoming van de begroting voor 2015 en de jaren daarna. We beoordelen plannen en beleidsvoornemens van de coalitie en komen zo nodig met verbetervoorstellen of voorstellen die meer in lijn liggen met de beleidsintenties waarop de PvdA voor deze raadsperiode heeft ingezet.

Tijdens de behandeling van het eerder genoemde coalitieakkoord werd door de fractievoorzitter van de VVD aangegeven dat de financiële uitwerking van het akkoord pas zichtbaar wordt in de begroting van 2015 en de daaropvolgende jaren. Een begroting die we in het laatste kwartaal van dit jaar met elkaar gaan vaststellen.

Natuurlijk schetst de Kadernota, als opmaat naar de begroting, een aantal forse financiële uitdagingen. Wij denken hierbij onder andere aan de risico’s die we lopen bij de overdracht van de schoolgebouwen en de onzekerheden in het sociaal domein. Ook vinden wij dat we snel moeten gaan werken aan een door de raad gedeelde visie op de grondexploitaties.

Bij de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie waren de forse financiële uitdagingen  óf bekend óf waren de contouren daarvan zichtbaar. Wij gaan er dus vanuit dat een begroting zal worden voorgelegd die doordacht is en gefundeerd zal zijn vanuit beleidskeuzes die al in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Ongetwijfeld hebben de coalitiefracties de financiële ontwikkelingen overzien.

Mijnheer de voorzitter,

Wellicht goed om een aantal belangrijke uitgangspunten uit het coalitieakkoord nog even te laten passeren.

 1. Inzet op voortzetting BNW samenwerking
 2. Kleine ergernissen in openbare ruimte snel oppakken en verhelpen
 3. Verbinding maken tussen toerisme, cultuurhistorie en recreatie
 4. Adequate onderwijshuisvesting en anticiperen op decentralisatie onderwijsgebouwen
 5. Oog voor kwetsbaren in de samenleving
 6. Transitiegelden daadwerkelijk aanwenden voor de transities
 7. Sporten en bewegen stimuleren
 8. Bestaande voorzieningen worden zoveel mogelijk behouden
 9. Belastingverhoging is de laatste optie om een begrotingsevenwicht te realiseren

Wij gaan er vanuit dat, met de inkt van de handtekeningen van de coalitiefracties nog nauwelijks opgedroogd, deze kaders de basis zullen zijn onder de begroting die later dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd.

In de pers hebben wij de afgelopen weken al kennisgenomen van het standpunt van het college dat lokale belastingen voor inwoners niet worden verhoogd. Dat is natuurlijk prachtig mijnheer de voorzitter. Goed als de lastendruk niet hoeft te worden verhoogd en toch invulling kan worden gegeven aan de sociale en maatschappelijke ambities uit het akkoord. Zeker in de wetenschap dat er sprake is van een forse financiele druk. Wij vertrouwen erop dat dit college op basis van haar eigen uitgangspunten tot een sluitende meerjarenbegroting komt.

Mijnheer de voorzitter,

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft onze fractie aangegeven dat de legeskosten het voor veel verenigingen en maatschappelijke organisaties onmogelijk maken om activiteiten en evenementen te organiseren die extra inkomsten opleveren. Vaak zijn de kosten van leges hoger dan de opbrengsten van een dergelijk evenement, terwijl veel verenigingen financieel al in een lastige positie zitten. Een meerderheid van de raad heeft de afgelopen jaren besloten om de verenigingen, meer nog dan vroeger aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De PvdA fractie wil daarom aandacht vragen voor de hoogte van de legeskosten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties als het om niet commerciële evenementen gaat. Wij willen dan ook vanavond via een motie het college oproepen om te komen met een creatieve oplossing voor dit probleem. Wij verwachten vanuit deze raad steun voor dit verzoek. Tijdens de debatavonden en inwonerscontacten in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen is door alle politieke partijen in Buren dit probleem onderkend. Onze fractie wil dan ook onderstaande motie indienen:

De raad van de gemeente Buren, in vergadering bijeen op 8 juli 2014;

Overwegende dat:

 • door de gemeente Buren steeds meer een beroep wordt gedaan op de inzet van inwoners;
 • in de periode 2010-2014 het subsidiebeleid volledig is afgeschaft;
 • de gevolgen hiervan op langere termijn zichtbaar worden;
 • daarnaast ook andere ondersteuningsmaatregelen zijn geschrapt, zoals de inzet van menskracht en materieel bij evenementen;
 • in eerste instantie een frictiepot is aangehouden om op ad-hoc basis verenigingen te kunnen ondersteunen bij eventuele (onbedoelde) effecten van de afschaffing van het subsidiebeleid, maar dat deze incidentele middelen inmiddels niet meer beschikbaar zijn;
 • in de voorstellen voor nieuw beleid het beroep op inwoners toeneemt en wordt voorgesteld om gelden vrij te maken voor nieuwe initiatieven in het sociaal domein, het integraal beheer openbare ruimte en het veiligheidsbeleid.

 

Constateert dat:

 • er onvoldoende aandacht is voor de ondersteuning van bestaande initiatieven en vrijwilligerswerk;
 • verenigingen en instellingen eerder stoppen met het organiseren van bestaande evenementen, dan dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid;
 • de kosten die de gemeente Buren in rekening brengt, zoals leges en vergoedingen voor materieel, hierbij volgens verenigingen belangrijk zijn.

 

Stelt vast dat:

 • verenigingen en instellingen in een afweging van de kosten en de baten besluiten geen evenementen meer te organiseren;
 • dit betekent dat de levendigheid in de kernen en verbondenheid met de inwoners verloren dreigt te gaan.

 

Is van oordeel dat:

 • het draagvlak voor nieuwe initiatieven van inwoners, zoals door het college beoogd, in relatie tot het verdwijnen van bekende evenementen niet gewenst is;
 • het in stand houden van het bestaande verenigingsleven, initiatieven en evenementen door de raad ondersteund moeten worden;
 • het gemeentelijk beleid zich in eerste instantie moet richten op het stimuleren van de bestaande initiatieven en van daaruit een groter beroep kan doen richting de burger;

 

Roept het college op:

 1. te onderzoeken op welke manier verenigingen en instellingen kunnen worden ondersteund bij de bestaande initiatieven;
 2. hierbij de focus te richten op de kosten die de gemeente bij de verenigingen en instellingen neerlegt;
 3. hierbij aandacht te geven aan de vraag óf en hoe onderscheid kan worden gemaakt bij het heffen van leges tussen initiatieven van de in deze motie beoogde verenigingen en instellingen uit onze kernen (die eerder werden ondersteund via het subsidiebeleid), in vergelijking tot andere partijen die vergunningen aanvragen en legesplichtig zijn;
 4. de raad tijdig te infomeren over de uitkomsten van het onderzoek zodat dit kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling voor 2015.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot mijnheer de voorzitter,

Met betrekking tot de behandeling van deze Kadernota wacht de fractie van de PvdA in deze fase de definitieve uitwerking af. Wij zien uit naar de behandeling van de begroting 2015 en de daaropvolgende jaren en wensen het college daarbij veel succes.