Door op 22 april 2014

48.210 minuten

Mijnheer de voorzitter, even vooraf.

48.210 minuten mijnheer de voorzitter,
tussen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en het moment waarop de coalitiepartijen vanavond hun akkoord en ambities inbrengen zit een periode van 48.210 minuten.

De informateur van de VVD Buren heeft in die periode 8 minuten gesproken met de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Buren. Dat was de ochtend na de verkiezingen.

Het ging daarbij niet over de inhoud, maar over de door ons gewenste partijsamenstelling van een bestuurscoalitie. Dat gaf toen al aan dat de inhoud minder ter zake deed. Aan het einde van het gesprek werd nog even aangegeven, dat we nog punten in konden brengen, die dan misschien meegenomen konden worden bij een akkoord. Wij hebben aangegeven dat niet te doen maar een bijdrage te willen leveren in een brede informatieronde met gesprekken. Aan tafel dus. Dat was niet de bedoeling. Wij kozen ervoor geen op zich zelf staand lijstje aan te leveren maar in dat geval een eventuele coalitie te beoordelen op hun daden en zo nodig met initiatiefvoorstellen en amendementen onze keuzes kenbaar maken.

Vervolgens werd het – behoudens allerlei wandelgangen geruchten – heel stil. Totdat wij vorige week uit de krant vernamen, dat er een coalitieakkoord was gesloten tussen VVD, Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Ook tussentijds heeft de informateur van VVD-huize, het niet één keer nodig gevonden te informeren over de stand van zaken.

Bijzonder was het ook, om via een persbericht te vernemen, dat collega partijen uit de gemeenteraad van Buren een akkoord hebben gesloten. Het ligt in de lijn van afspraken tussen de fractievoorzitters en is een goed gebruik dat fracties en raadsleden eerder worden geïnformeerd dan de pers.

Mijnheer de voorzitter,

Dit betreft een feitelijke weergave van het proces richting PvdA Buren. Wij constateren dat het coalitieakkoord, zoals nu voorligt ambitieloos en visieloos is. Vooral een opsomming van feiten en verder onderzoek.

Onze fractie gaat vanavond het coalitieakkoord niet verder inhoudelijk aan de orde stellen.

De Partij van de Arbeid Buren zal zich de komende periode constructief opstellen. En vooral op zoek gaan naar de uitwerking van het coalitiebeleid bij de mensen thuis, bij de mensen in de straat, bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en het MKB. Wij zullen ons wat meer terugtrekken uit het gemeentehuis en vooral gaan luisteren naar signalen in de samenleving.

Deze signalen gaan we toetsen aan het beleid, zoals dat door de fracties van VVD, Gemeentebelangen, PCG en CDA wordt ingezet en vastgesteld. Zoals eerder gezegd, waar nodig zullen we met wijzigings- en initiatiefvoorstellen komen en zo nodig met interpellaties.
Wij kiezen een andere invulling van de oppositierol dan de afgelopen vier jaar. De traditionele meer bestuurlijke oppositierol kan niet altijd rekenen op veel wil tot samenwerking bij de coalitiepartijen en dus gaan we er een andere invulling aan geven. Wij wensen de wethouders – als leden van het College van de voltallige gemeenteraad – veel succes en de gemeente Buren een duaal gemeentebestuur.
Mijnheer de voorzitter,
PvdA Buren kiest partij en zal dat vooral blijven doen.