Door op 2 juli 2013

Kadernota 2014: PvdA Buren gaat voor een sociale Burense samenleving

Vandaag behandelde de raad van Buren de kadernota voor 2014. Lees hier het betoog van fractievoorzitter Mark Hofman.

Mijnheer de voorzitter,
zonder strijd geen overwinning. Oftwel…na grote inspanning wordt succes pas bereikt.

Bij de behandeling van de laatste Kadernota van deze raadsperiode wil ik het gevoel van onze fractie op deze manier uitspreken. Vanaf maart 2010 heeft de Partij van de Arbeid in deze raad steevast ingezet op een sociale, warme en verbindende koers. Een koers die wellicht tot een beperkte lastenverzwaring voor de inwoners had geleid maar wel ruimte had gegeven aan het verder ontwikkelen van verenigingen en voorzieningen. Een koers die meer ruimte had gegeven aan het investeren in milieu en duurzaamheid en bij inwoners van onze gemeente de initiatieven had gezocht om gezamenlijk aan te werken. Een koers ook die had ingezet op het samen met jongeren en senioren verwezenlijken van dromen ten aanzien van wonen. Collectief particulier opdrachtgeverschap had, als het aan de Partij van de Arbeid ligt, in deze periode een grote prioriteit gehad.

Mijnheer de voorzitter,
los van de beleidskeuzes had onze fractie in deze raadsperiode ook gehoopt op een meer duale raad. Wisselende meerderheden die de locale democratie beter tot haar recht laten komen. In deze tijd mag de politiek niet meer uit zijn op ‘het bloed’ van hardwerkende collegeleden maar moet verantwoordelijkheid worden genomen. In een praktische sfeer van geven en nemen. Natuurlijk was onze fractie wat verbitterd door de uitkomst van de coalitieonderhandelingen toen we aan deze raadsperiode begonnen maar gaandeweg hebben wij ons gekeerd tot een op belangrijke onderdelen coöperatieve partner voor andere fracties. We hebben daarbij moeten ervaren dat het door ons zo gewenste dualisme niet volledig tot bloei is gekomen. Wij hopen mijnheer de voorzitter, dat uw komst een bijdrage mag leveren aan een versterking van dat dualisme waarbij wij met name de komende raadsperiode een duale raad voor ons zien die met wisselende meerderheden haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Dat vooraf.

De Kadernota 2014 is een echte opmaat naar een nieuwe raadsperiode. Niet veel ambitie en in grote lijnen gericht op beheerstaken en lopende ontwikkelingen. Financiële mogelijkheden of onmogelijkheden bepalen niet altijd de ambitie van een gemeente. Ambities worden weergegeven door keuzerichtingen in de overtuiging te komen tot creatieve (co)realisatie. Je zou kunnen zeggen dat de afsluiting van deze raadsperiode zichtbaar is in elke paginakantlijn van de Kadernota en dat is niet erg. Een nieuwe bestuursperiode geeft ruimte voor nieuwe keuzes, nieuwe ambities en nieuwe kaders.

In de Aanbiedingsbrief die in de Kadernota is opgenomen wordt aangegeven dat geen rekening is gehouden met de financiële onzekerheden van de decentralisatie van rijkstaken AWBZ, jeugdzorg en participatie. In dat kader is het eerlijk te zeggen dat de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota zeer prematuur zijn. Onze fractie is verbaasd over de aanname van het College met betrekking tot de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers tot het niveau van voor de dualisering. Weliswaar heeft de Tweede Kamer hierover een besluit genomen maar het is nog onzeker dat dit besluit door de Eerste Kamer zal worden overgenomen.

Daarnaast missen wij de politieke sensitiviteit van het College ten aanzien van de keuzerichting van de gemeenteraad met betrekking tot de Grondexploitaties. Vanaf december 2012 zit het College met een werkgroep uit deze raad aan tafel om koers te bepalen waarbij in die periode duidelijkheid is ontstaan over de richting die de raad zou kiezen. Wij hadden gedacht dat een proactief College op basis van dit gezamenlijke overleg in deze Kadernota al zou hebben voorgesorteerd.

In de opmaat naar de politieke behandeling van deze Kadernota zijn al veel vragen gesteld. Vaak gedetailleerd inzoomend op de diverse programma’s. In het algemeen constateert onze fractie dat oneliners en prachtige volzinnen op veel pagina’s zegevieren maar concrete doelen ontbreken. Ik wil dit aan de hand van een paar voorbeelden illustreren.

In het programma Openbare orde en veiligheid geeft u aan te willen investeren in de relatie met de burger en de positie van de signaleringsgroepen wilt versterken. Hoe gaat u dat dan doen? Meer ondersteuning kost over het algemeen geld. Wilt u de signaleringsgroepen nog beter toerusten op hun taak? Opleiding? Training? Voor niks gaat alleen de zon op denken wij.

In het programma Openbare ruimte, vervoer en infrastructuur vinden we een passage die vast en zeker in aanmerking komt voor de AKO-literatuurprijs! “Op basis van de startnotitie integraal beleid openbare ruimte 2013 ontwikkelen we een integrale visie op de openbare ruimte. Deze visie wordt de nieuwe en integrale aanpak voor inrichting en beheer van de Openbare Ruimte in Buren. In 2014 werken we deze integrale visie uit in een integraal beleidsplan openbare ruimte.”

Mijnheer de voorzitter,
als we onze inwoners meer willen betrekken bij het bestuur van hun gemeente, als we de afstand tussen het bestuur van deze gemeente en de inwoners willen verkleinen moeten we willen dat elke inwoner en elk raadslid begrijpt wat hier staat. Ik nodig de portefeuillehouder dan ook vooral uit om bij zijn beantwoording in Betuwse bewoordingen duidelijk te maken wat met betrekking tot de openbare ruimte zijn bedoeling is.

In het programma Lokale Economie neemt het College de vrijheid om strategische overwegingen een rol te laten spelen bij de uitgifteprijs van gronden. Hier slaat het College wat ons betreft de plank volledig mis. Wat zijn strategische afwegingen? Hebben we daartoe als gemeenteraad kaders vastgesteld?

In het programma Onderwijs wordt aangegeven dat de school in Beusichem in 2014 wordt gerenoveerd. Inwoners van Beusichem, de schoolkinderen, het onderwijzend personeel en Basis Buren zijn geïnteresseerd in het tijdpad. Kunnen ze na de zomervakantie van 2014 verder in een aangepast en eigentijds gebouw?

“We versterken collectieve goedkope dienstverlening in 2014 ten koste van professionele individuele ondersteuning”. Ja, mijnheer de voorzitter, u hoort het goed. Letterlijk opgetekend uit het programma Maatschappelijke Voorzieningen. We gaan blijkbaar voor goedkoop.  Geen woord over kwaliteit als belangrijk criterium. De Partij van de Arbeid gaat voor marktconforme dienstverlening, zowel in kwaliteit als prijs, waarbij salariëring en arbeidsomstandigheden van zorgverleners op een fatsoenlijk niveau zijn en blijven. De woorden ‘ten koste van’ passen een overheid niet in een tijd van oplopende werkloosheid en het ontstaan van nieuwe armoede.

In datzelfde programma wordt aangegeven dat de burger steeds meer ruimte wordt gegeven om verantwoordelijkheid te nemen. Prima maar er wordt geen woord geschreven over mensen die niet in staat zijn om die verantwoordelijkheid te nemen. Is dat het sociale gezicht van Buren na 3 jaar VVD-PCG-Gemeentebelangen-D’66? Met betrekking tot de beheerproducten WMO, schuldhulpverlening en inkomenbeheer, zien we dat het College voor de begroting van 2014 uit wil gaan van een bedrag dat identiek is aan dat van 2013. Is dat wel realistisch en past dat bij de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij? Is hier sprake van een aanname of kunt u dat onderbouwen? In het programma Werk en Inkomen geeft u aan werkgevers te adviseren en ondersteunen ten behoeve van behoud en versterking van werkgelegenheid. Dat lijkt ons vanzelfsprekend! Veel belangrijker echter is de vraag hoe u dat denkt te gaan doen. U heeft geen gelden vrijgemaakt om, juist in deze tijd een extra impuls te geven. U heeft niet nagedacht over lokaal aanbestedingsbeleid. Daarnaast geeft u aan werkgevers te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen. In het kader van de veranderende rol van Lander een vanzelfsprekendheid maar wat gaat u doen? Wat gaat u toevoegen?

Mijnheer de voorzitter,
arme wethouder Van Alfen, zeggen wij vaak tegen elkaar in de fractie. Hij wil zo graag! Maar de sleutel van de kas voor milieu en duurzaamheid is voor vier jaar verstopt door zijn coalitie en hij mag alleen aan de slag met wettelijk verplichte taken. Met 0,5 fte en € 25.000,00 kan een gemeente in deze tijd het verschil niet maken terwijl juist een plattelandsgemeente als Buren daartoe volop kansen biedt. Uit de Kadernota valt letterlijk op te tekenen “bij alle ruimtelijke plannen onderzoeken we of duurzaamheid aspecten geïntegreerd kunnen worden”. Wat moeten we met onderzoek, we moeten aan de slag! In dat zelfde programma geeft het College aan dat een heldere en scherpe dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten met betrekking tot de ODR. In de jaarstukken over 2012 geeft u aan dat er het voornemen was om in 2012 een begin te maken met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor contractmanagement. Maar dat dit niet is gelukt omdat de onderhandelingen over prijs en kwaliteit van de training niet succesvol zijn afgerond. We gaan dus een DVO afsluiten en beschikken niet over de kennis om dat te doen….

Ver verwijderd van de realiteit van 2 juli 2013 is de visie die is geformuleerd bij het programma Wonen. U wilt dat inwoners in Buren vooral prettig wonen maar vergeet in deze tijd vooral ook iets op te schrijven over betaalbaarheid. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, vooral ook in deze tijd een prima instrument om tot betaalbaarheid te komen, wordt niet meer genoemd in de Kadernota. Alhoewel hij geen portefeuillehouder is voor Wonen had ik er op z’n minst op gerekend dat wethouder De Ronde, in zijn periode als raadslid altijd trouw bondgenoot van de Partij van de Arbeid op dit punt, indringend zijn vinger in het College had opgestoken.

In de gemeenteraadsvergadering van 2 april 2013 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie SWB aan de orde geweest. Uit deze afspraken komen een aantal zaken naar voren die in 2013 en 2014 uitgevoerd gaan worden, o.a. het opstellen van een woonvisie. Dit jaar zou er een startnotie aan de raad aangeboden worden. Omdat deze procedure niet opgenomen is in de Kadernota 2014 gaat onze fractie ervan uit dat de woonvisie nog dit jaar gerealiseerd zal zijn.

Mijnheer de voorzitter,
ik gaf eerder in mijn betoog al aan dat onze fractie aan de hand van een aantal voorbeelden het gebrek aan concreetheid binnen de diverse programma’s wilde illustreren. Ik ga er vanuit dat wij die voorbeelden met de opmerkingen bij de programma’s in ruim voldoende mate hebben gegeven. Dan ten aanzien van het voorgestelde nieuwe beleid.

Mijnheer de voorzitter,
de PvdA fractie kan zich in een groot aantal voorstellen vinden maar zet wel wat kanttekeningen bij de wijze waarop de investeringen in de jaren worden uitgezet. De gemeenteraad heeft op 2 april 2013 ingestemd met het beheerplan baggeren watergangen. Ook wij vinden het van groot belang dat onze watergangen schoon zijn en een goede waterafvoer is gegarandeerd. Binnen dit raadsbesluit is besloten een voorziening in te richten van € 353.000,00 en daarnaast bij de behandeling van nieuw beleid bij de Kadernota 2014 te overwegen jaarlijks € 110.000,00 te storten in de voorziening. Nu worden wij geconfronteerd met een voorstel nieuw beleid waarbij voor 2014 incidenteel een bedrag van € 440.000,00 in de exploitatie wordt opgenomen. Dit is niet conform het raadsbesluit van 2 april jl. Vanaf 2014 kan structureel rekening worden gehouden met een bedrag van € 110.000,00.

De Partij van de Arbeid pleit ervoor om partieel aan te besteden waarmee, binnen de kader van de nieuwe aanbestedingswet wellicht onderhands bij lokale aannemers kan worden aanbesteed. Een duwtje in de rug voor onze lokale ondernemers en de lokale werkgelegenheid. Vanzelfsprekend geldt ook hier gezonde marktconformiteit. Overigens geldt niet alleen met betrekking tot het uitvoeren van baggerwerkzaamheden dat wij ervoor pleiten werkzaamheden binnen de wetgeving bij voorkeur lokaal onderhands aan te besteden.

Burgertevredenheidsonderzoek vindt onze fractie van belang. Het toetsen van kwaliteit door je klanten is van groot belang bij het nastreven van een kwalitatief goede dienstverlening. Overigens geldt in dit verband dat de PvdA fractie wat op het verkeerde been is gezet door uitspraken van de directeur dat over de kwaliteit van onze organisatie alleen maar met de loftrompet wordt getoeterd. Het recentelijke onderzoek van de Kamer van Koophandel toonde aan dat het met de klantvriendelijkheid en dienstverlening in de richting van ondernemers niet zo best is gesteld!

Mijnheer de voorzitter,
wij vinden dat Burgertevredenheidsonderzoek plaats moet vinden. Altijd, een continu proces. Liefst gekoppeld aan een benchmark zodat we ook een kwalitatief vergelijk maken. Wij vinden dan ook dat we dit structureel moeten regelen in de begroting. Onze fractie gaat akkoord met het eenmalige krediet van € 22.500,00 echter vanaf 2015 stellen wij voor om jaarlijks een bedrag van € 7.500,00 op te nemen in de begroting.

Verbazing aan onze fractietafel ontstond bij het voorstel om over te gaan tot het aantrekken van 0,5 fte webmaster. Geen verbazing over het feit dát 0,5 fte op kwalitatief goed niveau noodzakelijk is maar wel over het feit dat de salariëring van deze 0,5 fte in de richting komt van de Balkenendenorm. Deze raad koos in meerderheid voor een samenwerking met Neder-Betuwe en West Maas en Waal toch? Aan de slag dan! Nu wordt bij Nieuw Beleid aangegeven dat u gaat kijken of kan worden samengewerkt met gemeenten waarvoor deze raad in meerderheid reeds heeft gekozen en neemt u een bedrag van € 35.000,00 mee. Samenwerken doe je nooit alleen en dus komen wij op een exploitatie-uitgave voor elk van de drie gemeenten. Mag dat dan 3 x € 35.000,00 zijn? Een bedrag van € 105.000,00 voor 0,5 fte webmaster? Onze fractie stelt in dat licht voor om het bedrag in de exploitatie van Buren terug te brengen naar € 12.000,00.

Mijnheer de voorzitter,
het College stelt voor om van Novell Group Wise over te stappen naar Microsoft Outlook. Is dat toekomstgericht? Wat is de visie van het College nu we steeds meer in de Cloud gaan werken? Is Office 365 niet een betere optie? Dat maakt het mogelijk bijna overal te werken en te beschikken over actuele mail, documenten, agenda en contactpersonen op PC’s, Mac-computers, iPhones, BlackBerry’s, Android telefoons, Windows Mobile en Windows Phones. Onze fractie kan zich vinden in het verlaten van Novell GroupWise maar wil een gefundeerde discussie voeren over de inhoud, de verwachtingen en dus de visie van de ICT samenwerking. Eerder spraken we over invulling van de vacature Webmaster, nu over een alternatief voor Novell Group Wise………waar is de onderlegger mijnheer de voorzitter. De gezamenlijke visies op ICT, en de geopperde besparingen van de samenwerking. Voor vaststelling van de definitieve begroting 2014 lijkt het ons goed als we daarover als gemeenteraad volstrekte duidelijkheid hebben.

Het College stelt voor om de werkplekken en de vloerbedekking in het gemeentehuis in 2015 te vervangen. Uit navraag blijkt dat men vervangingsinvesteringen wil doen die louter en alleen gebaseerd zijn op de afschrijvingstabel van de financiële verordening gemeente Buren 2012. De tabel is in dit geval gebaseerd op een economische levensduur van 10 jaar. De vraag of de werkplekken nog wat langer meekunnen is niet beantwoord. Sterker nog, er zijn geen plannen om op korte termijn te vervangen. Andere elementen die een rol spelen? De situatie is niet meer als die in 2005. De formatie is kleiner en wordt steeds kleiner. Ook spelen de BNW-samenwerking en locatie onafhankelijk werken hierbij een rol. Onze fractie vindt dat deze investeringen voorlopig kunnen worden geschrapt!

Soms mijnheer de voorzitter kom je tot de conclusie dat de geschiedenis zich herhaalt…… In een vorige bestuursperiode maakte Marc Grond deel uit van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid. Consequent was Marc in zijn uitspraak….’overigens ben ik van mening dat het gemeentehuis verkocht moet worden’. Ondanks inspanningen van het College om een oplossing te vinden voor de veel te lage bezettingsgraad van het gemeentehuis moeten wij constateren dat dit tot op heden niet is gelukt. Het regionaal inzetten van ruimte is actief geprobeerd maar ook niet succesvol afgerond. Het is dus tijd voor opnieuw een heroverweging. Graag zou onze fractie opiniërend discussiëren in de voorbereidende raad Samenleving over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Wij nodigen het College uit hiertoe een startnotitie uit te werken en vragen het presidium dit onderwerp voor de voorbereidende raad van oktober 2013 te agenderen.

Mijnheer de voorzitter,
aan het einde van dit betoog wil de fractie van de Partij van de Arbeid inzoomen op een aantal beleidsonderdelen die wat ons betreft in deze tijd een extra accent van ons als gemeente mogen verwachten.
Om concreet invulling te geven aan de advisering, ondersteuning en facilitering van het MKB wil onze fractie voor 2014 komen tot een tijdelijke werkgeverssubsidieregeling. Werkgevers hebben in de huidige economische situatie een steun in de rug nodig bij het in dienst nemen van personeel. Jongeren zoeken een baan. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten. Versterking van de werkgelegenheid is van groot belang voor een aantal doelgroepen die in deze moeilijke tijd concrete steun en hulp van de gemeente mogen en moeten verwachten. De continuïteit van ondernemingen staat onder druk en bij ondernemers ontstaat stille armoede. Daarnaast komen steeds meer mensen zonder werk en zien we dat mensen met een beperking, die vroeger werkzaamheden uitvoerden via o.a. Lander, nu ook via een reguliere baan aan de slag moeten. De Partij van de Arbeid wil een daadkrachtig signaal afgeven en hiervoor voor het jaar 2014 een budget van € 75.000,00 (incidenteel) ter beschikking stellen.

Het komt niet vaak voor dat zich binnen de gemeentegrenzen buitengewone mogelijkheden voordoen om tot een wonen op maat project te komen. In Maurik doet zich een dergelijke kans voor. Woonzorg Nederland heeft te kennen gegeven de Oude Valentijn, later Kersentuin genaamd, te willen verkopen. Een prachtige en ruime kavel grond, centraal gelegen in Maurik. De Partij van de Arbeid fractie heeft goede ervaringen met de methodiek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en ziet een dergelijke ontwikkeling als mogelijkheid om tot een uniek project te komen. Starters en/of senioren kunnen gezamenlijk hun woondroom op maat verwezenlijken waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt maar wel als aanjager opereert en met name de procedure mogelijk maakt. Onze fractie wil daartoe voor het jaar 2014 een bedrag van maximaal € 50.000,00 opnemen in de begroting. Binnen de Burense Methode bestaat de mogelijkheid te bewegen met bouwcapaciteit in relatie tot de haalbaarheid en wenselijkheid van plannen. In dat kader zien wij vooralsnog geen argumenten om de beperkte hoeveelheid woningen voor de komende jaren in deze fase al te onderkennnen als een onmogelijkheid om een dergelijk project mogelijk te maken. Overigens zien wij binnen zo’n project ook mogelijkheden om tot woonvormen te komen die maximaal aansluiten op toenemende zelf- en samenredzaamheid.

Om binnen het programma Milieu echt te komen tot het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving en het gebruik van duurzame energiebronnen te bevorderen stelt onze fractie voor om een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor lokaal milieubeleid. Hierbij denken wij aan een ondersteuningsregeling waarbij actief gewerkt wordt aan informatieverstrekking aan inwoners en ondernemers. De gemeente jaagt aan, de gemeente informeert en de gemeente faciliteert. We willen burger- of ondernemersinitiatief stimuleren door drempels weg te nemen. Legesheffing bijvoorbeeld staat veelal niet in verhouding tot de investering. De Milieuwerkgroep Buren en het Ondernemersplatform dienen te worden betrokken bij het opstellen van een dergelijke ondersteuningsregeling. Bijkomend argument is dat een dergelijk extra budget een impuls is voor gezonde en schone, liefst lokale werkgelegenheid.

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar kwam de fractie van de Partij van de Arbeid met het voorstel om over te gaan tot het innen van precariobelasting. Dit jaar levert dit een bedrag op van € 550.000,00 dat is gereserveerd voor Maatschappelijke Investeringen. Het wetsvoorstel om te komen tot afschaffing van de precariobelasting gaat nog niet naar de Tweede Kamer. Minister Plasterk heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om alternatieven te bestuderen. Dit betekent dat ook voor 2014 in de begroting rekening kan worden gehouden met een bedrag aan precariobelasting. Onze fractie vindt dit niet terug in de Kadernota.

Mijnheer de voorzitter,
de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat iedereen in de Burense samenleving mee kan doen. Verbinding en sociale samenhang tussen inwoners is belangrijk voor leefbaarheid, herkenning en erkenning. Sociaal actieve mensen, versterken van betrokkenheid, stimuleren dat iedereen mee kan doen. Samenredzaamheid, dáár zijn wij naar op zoek. Van inwoners wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Voorzieningen in onze 15 kernen staan steeds meer onder druk en verdwijnen en/of verschralen. Laten we in 2014 samen met onze inwoners een fundament leggen.

De Partij van de Arbeid wil een pilot Burenkr8 in het leven roepen, onder het motto ‘inwoners centraal’. In deze pilot willen we inwoners en organisaties uitnodigen om plannen, activiteiten en ideeën in te dienen om de eigen dorpskern leefbaar te houden en/of te maken en ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Overigens sluit dit plan naadloos aan op de door wethouder Van der Donk uitgesproken ambitie om te investeren in de kernen en de inwoners. Maximaal in te spelen op de decentralisaties dus! Plannen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het op te richten Burenkr8fonds. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor een activiteit of plan. Wij willen voor dit fonds een bedrag beschikbaar stellen van € 90.000,00 euro voor 2014, waarbij de maximale subsidie per activiteit per kern € 6.000,00 euro bedraagt. Dit kan op z’n minst 15 mooie projecten opleveren! De financiering van dit Fonds kan worden gerealiseerd door een deel van de voorziening Maatschappelijke Investeringen (gevoed uit de precario-inkomsten) in te zetten. De Partij van de Arbeid dient voor het oprichten van dit Burenkr8fonds een motie in en hoopt van harte dat de collega-fracties in deze gemeenteraad dit voorstel willen ondersteunen!

Mijnheer de voorzitter,
ik kom aan het einde van mijn betoog. Een kritisch betoog van de fractie van de Partij van de Arbeid maar met een constructieve doelstelling. Het is te gemakkelijk om als raad uitsluitend het College aan te spreken op gemaakte keuzes en omissies. Na de invoering van het dualisme hebben wij als politiek in Buren op een aantal onderdelen prima invulling gegeven aan de kansen die dat dualisme met zich meebracht voor een eigentijdsere manier van besturen. Het hoogste doel van het dualisme, een raad en College die bijna onafhankelijk van elkaar opereren mocht tot nu toe niet echt lukken. Niet in de vorige raadsperiode en ook niet in deze raadsperiode. De Partij van de Arbeid fractie trekt zich dat aan en wij hopen dat de overige raadsfracties dat met ons doen. Wij hopen dat de nieuwe raadsperiode, ongeacht uitslag van verkiezingen en de daarop volgende onderhandelingen, mogen leiden tot een dualere raad. Met wisselende meerderheden. Ruimte voor elke van de in de raad gekozen partijen om iets van hun plannen, ideeën en idealen in het dagelijkse wonen, werken en recreëren binnen onze prachtige gemeente Buren terug te zien.